Anasayfa        Yasal Uyarılar
Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

ropilo.net olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) uyarınca, ilgili kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde veri sorumlusu ve irtibat kişisi detayları, verileriniz tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği ve kimlere aktarıldığı, veri toplama yöntemlerimiz ve politikalarımız ve ayrıca KVKK uyarınca tarafınıza tanınan hakların neler olduğuna ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

Kişisel verileriniz, (S Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği ) (Bundan sonra “ropilo.net” olarak anılacaktır) tarafından KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenmektedir.

İrtibat Adresi : 150 Evler Mah. 1007 Sok. Metin İş Merkezi No:5 İç Kapı No:8 Ayvalık/Balıkesir
E-Posta Adresi : info@ropilo.net
Telefon : 05321602040

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, veya korunması ve temel hak ve özgürlerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerinizin korunması; 5651 Sayılı Kanun Gereği Web Sayfasına Olan Erişim kayıtlarının tutulması; Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılan başkaca bir kişiye ait ödeme ve faturalandırma işlemlerinin yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; ropilo.net ile hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Kişisel verileriniz web sayfamız üzerinden yapılan başvurular sonrasında, e-posta veya internet sitesi üzerinden yapılan iletişim ve başvurulardan, sosyal medya hesapları üzerinden de dahil olmak üzere elektronik ortamda ve/veya Genel Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni Merkez kanalıyla yapılan faaliyetler ile birlikte toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

d) İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilmiş olan “KVKK Başvuru Formu”’nu doldurmak suretiyle ropilo.net’a bilgi@ropilo.net.com adresine Noter aracılığıyla, birebir başvurunuz ile veya elektronik imzalı hesabınız ile xxxxx adresine iletmeniz durumunda ropilo.net talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ropilo.net tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

    Bu kapsamda ilgili kişi olarak kanunun 11.maddesinde belirtilen haklarınız;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.